excl BTW incl BTW

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen en uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Chocoloco BV en alle door deze met (potentiële) Cliënten te sluiten overeenkomsten of ten behoeve van deze te verrichten handelingen.

1.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een van de bevoegde vertegenwoordigers van Chocoloco BV schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Cliënt geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

1.4 Vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van vernietiging of de nietigheid van enige bepaling treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de Cliënt. Herroeping van de aanbieding zal echter onverwijld door Chocoloco BV dienen te geschieden.

2.2 Een aanvaarding van de aanbieding van Chocoloco BV, als bedoeld in artikel 2 lid 1, welke afwijkt van de aanbieding geldt als een nieuwe aanbieding die Chocoloco BV niet bindt. Dit geldt eveneens indien de aanbieding slechts op ge-ringe punten van de eerdergenoemde aanbieding afwijkt.

2.3 Indien de Cliënt een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de Chocoloco BV deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.4 Catalogusgegevens zoals afbeeldingen, gewichts-, maat-, en capaciteitsgegevens zijn niet bindend, temeer nu er sprake is van voor het merendeel handgemaakte ambachtelijk producten.

2.5 Indien de overeenkomst door meerdere partijen is aangegaan zijn deze allen hoofdelijk gebonden.

Artikel 3 Prijzen en BTW

3.1 De op het moment van feitelijke levering geldende prijzen en prijsvoorwaarden zijn van toepassing op de geleverde zaken en diensten.

3.2 Alle door Chocoloco BV berekende prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW, vervoerskosten, douanetarieven, verzekeringspremies. De vervoerskosten worden, indien niet anders overeengekomen, separaat berekend.

3.3 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overzichtkosten, vrachtkosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven de Chocoloco BV het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de Chocoloco BV de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Cliënt het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

3.4 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Chocoloco BV vastgesteld, zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid wordt gedragen. Eventuele specifieke wensen van de Cliënt inzake het transport, verzending en verpakking worden slechts uitgevoerd indien de Cliënt verklaart de eventuele meerkosten daarvan te dragen.

Artikel 4 Levering en in-ontvangstname

4.1 Levering vindt plaats aan het adres van de Cliënt, tenzij schriftelijk voorafgaand uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De Cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De Cliënt dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de Cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies dan wel voldoende laad- en losmogelijkheden, noodzakelijk voor de levering, is Chocoloco BV. gerechtigd alle met die aanbieding gepaard gaande kosten aan de Cliënt in rekening te brengen.

4.3 De door Chocoloco BV genoemde levertermijnen, zijnde de in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de prestatie zal dienen te worden verricht, gelden als globale tijdsindicaties en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd.

4.4 Bij overschrijding van de levertijd heeft de Cliënt geen recht op enige schadevergoeding. Evenmin is de Cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de Cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de Cliënt gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden en zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

4.5 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk voorafgaand anders is overeengekomen.

4.6 Chocoloco BV is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Chocoloco BV gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.7 Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Cliënt en wel vanaf aanvang van de verzending.

4.8 Chocoloco BV is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de cliënt jegens Chocoloco BV niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Voornoemd opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de cliënt zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Chocoloco BV inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht tot ontbinding van de overeenkomst. Het een en ander laat onverlet de mogelijkheid van Chocoloco BV om schadevergoeding te vorderen.

4.9 Chocoloco BV is gerechtigd de verzending op te schorten indien de temperatuur in de week voorafgaand aan de verzending, op de dag van verzending, of de gerede verwachting bestaat dat de temparatuur de week na verzending, hoger of gelijk aan 23 graden celsius is en/of lager of gelijk aan 0 graden celsius.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling van het volledige factuurbedrag dient binnen de op de factuur/offerte gegeven termijn plaats te vinden, tenzij schriftelijk voorafgaand anders is overeengekomen.

5.2 Betaling dient te geschieden in Euro. Kosten door gebruik van andere betaalmiddelen dan de gebruikelijke overboekingen (niet zijnde telefonische overboekingen) per bank of postgiro zijn voor de Cliënt. Wissels worden niet geaccepteerd.

5.3 Indien niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt betaald, dan kan de Cliënt een rente van 1% per maand in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Chocoloco BV nadere schadevergoeding te vorderen.

5.4 In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Cliënt worden alle betalingsverplichtingen van de Cliënt onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Chocoloco BV ter zake reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Chocoloco BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Chocoloco BV schadevergoeding te vorderen.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling worden de Cliënt buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.6 Chocoloco BV is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Cliënt heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Cliënt op Chocoloco BV. Ingeval de vordering van Chocoloco BV op de Cliënt nog niet opeisbaar is, maakt Chocoloco BV van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Cliënt beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Cliënt zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Chocoloco BV zal de Cliënt indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

5.7 De Cliënt is verplicht op eerste verzoek van Chocoloco BV terstond genoegzaam en in de door Chocoloco BV gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de rekening van al zijn verplichtingen. Zolang de Cliënt daaraan niet heeft voldaan, is Chocoloco BV gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

5.8 Indien de Cliënt aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen met een daartoe strikkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

5.9 In geval van tijdelijke onmogelijkheid van levering is de Cliënt niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

Artikel 6 Opschorting/Ontbinding

6.1 Indien de Cliënt niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Chocoloco BV gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende verplichtingen, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Cliënt niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Chocoloco BV te voldoen, is Chocoloco BV gerechtigd terstond, zonder enige nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst ter beoordeling van Chocoloco BV. op te schorten of te ontbinden.

Artikel 7 Retourzendingen en reclame

7.1 Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chocoloco BV zaken te retourneren.

7.2 Indien een schriftelijke toestemming door Chocoloco BV is ver-leend, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan dienen de te retourneren zaken in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking Chocoloco BV te bereiken. Chocoloco BV is ertoe gerechtigd bij retourzendingen administratiekosten ter hoogte van Euro 15,– in rekening te brengen onver-minderd het recht tot aanvullende schadevergoeding.

7.3 De Cliënt dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Cliënt na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt te weten:

* of de juiste zaken zijn geleverd;
* of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en het aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
* of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik (handels)doeleinden.

7.4 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de Cliënt deze te vermelden, en voor zover mogelijk op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoerdocument en schriftelijk gemotiveerd binnen 8 dagen na ontdekking ervan te melden.

7.5 Niet-zichtbare gebreken dient de Cliënt binnen 8 dagen na aflevering, althans binnen 8 dagen na ontdekking ervan schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Chocoloco BV.

7.6 Klachten over facturen dient de Cliënt binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de Chocoloco BV.

7.7 Indien de Client geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de gestelde termijnen wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de Cliënt op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Chololoco BV is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding, overeenkomst en/of levering, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Chocoloco BV en/of haar leidinggevenden.

8.2 Chocoloco BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade en/of bedrijfsstagnatieschade (waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, winstderving, gemiste besparingen en rentederving) en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.
8.3 De aansprakelijkheid van Chocoloco BV. ter zake van reclames is immer beperkt tot vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs en/of een evenredig gedeelte daarvan, zulks naar keuze van Chocoloco BV. Het voorgaande zal slechts geschieden, indien en voor zover de gebrekkige exemplaren van de geleverde zaken van Chocoloco BV aan Chocoloco BV worden geretourneerd. Nadere aanspraken op ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de bestelling en/of op vervanging van de direct en/of indirect beschadigde zaken zijn uitgesloten, tenzij Chocoloco BV niet in staat is om na te leveren. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1. a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Chocoloco BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
2. b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
3. c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.4 De aansprakelijkheid van Chocoloco BV ontstaat slechts indien de Cliënt Chocoloco BV deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chocoloco BV staat is adequaat te reageren.

8.5 De totale aansprakelijkheid van Chocoloco BV voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan het door de verzekeraar van Chocoloco BV uit te keren bedrag per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.6 Cliënt vrijwaart Chocoloco BV voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product.
Artikel 9 Overmacht

9.1 In het geval een der partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van omstandigheden die niet aan haar zijn toe te rekenen, dient deze partij onverwijld de overmacht onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken aan de andere partij mede te delen.

9.2 In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst tijdelijk opgeschort.

Artikel 10 BonBon bon en on line internet bestellingen

10.1 Het voorgaande is, tenzij anders vermeld onverkort van toepassing op bestellingen door middel van het gebruik van de Bonbon bon alsook internet bestellingen.

10.2 De Bonbon bon is slechts geldig gedurende de op de Bonbon bon geduide duur.

10.3 Reproductie en/of aanpassingen aan de Bonbon bon zijn verboden. Veranderingen maken de bon ongeldig.

10.4 De Bonbon bon heeft slechts de op de Bonbon bon geduide waarde en kan slechts worden besteed bij Chocoloco BV voor de op de bon aangegeven waarde en ter zake de op de bon aangegeven (tekst)aanwijzigingen en is niet inwisselbaar tegen contanten.

10.5 Afgifte van de Bonbon bon geschiedt namens en voor rekening en risico van Chocoloco BV

10.6 Bestellingen over het internet worden eerst verwerkt na ontvangst van de betaling. De indicatieve levertermijn vangt eerst na ontvangst van de betaling aan.

10.7 Op de levering en inname van de Bonbon bon alsook de door Chocoloco BV. geleverde producten al dan niet via internet besteld zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door het Nederlands recht.